LES KHASSAIDES EN PDF DOWNLOAD

Site de lecture et de téléchargement de Khassaides de Serigne Touba Transcrits en Francais. Dieureudieufe KHADIMOU RASSOUL. Menu Aller au contenu. Télécharger Plus De Khassida de Cheikh Ahmadou Bamba disponible en format PDF, Français et Arabe, Telecharger Les khassaides en pdf (Français et. 21 Apr Les khassaides de Serigne Touba traduits en rs Pdf du site ().

Author: Meztijind Maujinn
Country: Montserrat
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 5 February 2008
Pages: 395
PDF File Size: 3.70 Mb
ePub File Size: 4.34 Mb
ISBN: 234-9-38471-936-8
Downloads: 5199
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shakagami

Bihi sirtu min rabbii lirabbii mu wahidan Wa hawlii nasaaraa wal buhuuru tamuuru.

Khassidas en français – Espace Khassida Numérique

Radiitu bihi rabban yusaxiru maa yachaa Liman chaa-a bitaysiiri wahwa les khassaides en. Nusuurii wa tayiidii wa hifzii ladal idaa Minal waasihil wahaabi fahwa nasiiru. Alaa man bihi qad jaa-a naa minhu munziran Salaatun taqiini suu-a haysu asiiru. Alaa waalidis sibtayni asnaa ridan kamaa Abaadal idaa bis sayfi wahwa chahiiru.

Kharuurul les khassaides en kharra nasaaraa bikaydihi Wazannuu zunuunaa waz zunuunu khuruuru. Salaatun watasliimun minalaahi sarmadan Alaa xayri man tuchkaa ilayhi umuuru.

Yasiiru biyal jazbu lazii qaadanii ilaa Kariimin alayhi maa aruumu yasiiru. Chuhuurii wa ayaamii khadan lii chawaahidun Bikawniya abda laahi wahwa chahiiru. Asiiru ilaa zil barri wal bahri aabidan Wa lastu ilaal fujjaari les khassaides en asiiru. Wa qudnii minal fujjaari wal bahri khaaniman Ilaal barri wal abraari anta bachiiru.

  ABB ACS355-03E-01A2-4 PDF

Alaa jumlatil ashaabi ridwaanu rabbihim Kamaa jaahaduu man jaara biisa kafuuru. Lahu tubtu min aybil tifaatii likhayrihi Wa minnii lahu ahdun alayya damiiru. Limawlaaya hamdii raadiyan anhu chaakiran Alaa les khassaides en sirri wal xabiiri les khassaides en.

Lahu tubtu zaa bay-in wa arjuu ridaa-ahu Wa minnii lahu chukrun yaduumu kasiiru. Chukuurii bi aqlaamii wa qalbii wa jus satii Liman kaana lii biljuudi wahwa chakuuru.

More in this category: Umuurii lahu fawadtu walqalbu tayyibu Khariiban ladaal ahdaa-i wahwa basiiru.

Wa fil qalbi min ridwaanihi maa ukinnuhu Daniinan bihi inna suduuru qubuuru. Nabiiyul hudaa taabat liya nafsu haahunaa Khazsaides anta bimadhii kas salaati jadiiru. Uxaatibuhu bil madhi wahwa bitaybatin Wa inni lahu jaarun hunaaka yazuuru. Huwal kanzu walkibriitu waz zaadu lii hunaa Bihi tantafii les khassaides en khadan wa subuuru. Lirabiil tifaati laa lahum taa-iban lahu Minazanbi wal aafaati wahwa khafuuru.

Rafiiqii kataabu laahi wal Mustafaa nabii Wa ashaabuhu fiil bahri hiina aduuru. Masiiriya kawnii abdahu xaadima Nabii Wa amrul baraayaa lil ilaahi yasiiru.

Fujiitu bibichrin minhu abkhii chukuurahu Alayhi safaa-an wal mukuusu hubuuru. Khassades bilhablil matiini murattilan wa bil urwatl les khassaides en latii hiya nuuru.

Khassaides en arabe – Espace Khassida Numérique

Nuzuuriya kawnii abda ziil les khassaides en wahdahu Xadiiman lixayril xalqi wahwa naziiru. Huyaaraa usaaraa lichayaatiini wal hawaa Wa innii lirabbil archi jalla asiiru. Alaa sayfihil faaruuqi min rabbihi ridan Kabiirun kamaa qad zabba wahwa waziiru. Khazsaides akhisnii yaa cha fii-ii wasiilatii Hunaa wa adan yawmas lea tamuuru.

  GIDDENS SOCJOLOGIA DOWNLOAD

Ma -al aali wal ashaabi usdil idaa ma-an Zawi zabbi annii kulla man sayajuuru. Les khassaides en xaaliqii rawdal idaa lii ma-an bimaa A uubu bihi lil barri anta naziiru.

Se souvenir de moi.

Rate this item les khassaides en 2 3 4 5 1 Vote. Waxaatabtuhu fiilbahri iz sayriya intahaa Ilal laahi wal muxtaari wahwa muniiru. Masiirii ilal wahaabi jalla jalaaluhu Wa maalii ilaa khayril kariimi masiiru.

Alaa xayri qalqi laahi turran Muhammadin Chafii -ii lazii kullii yaqii wa yuniiru.

Khassaides en arabe

Uxaatibuhu wahwal wasiilatu sarmadan Wa fiil qalbi minnii min ridaahu suruuru. Kitaabun majiidun min majiidin mumajjidin li abdin majiidin lilkafuuri yadiiru.

Amiirii ladaa sayrii les khassaides en wasiilatii Xadiiman lahu wahwal xadiima yasiiru. Masiirii ma-al ahyaari lillahi binnabii Wa maa lii lihayri laahi awdu masiiru.

Sutuuriya fiid daarayni madhii Muhammadan Binazmin wa nasrin wahwa nihma satuuru. Asiiru ma-al abraari hiina asiiru Wa zannal idaa annii hunaaka asiiru. Wa minhu salaatun mah salaamin ilayka yaa Munaa kalkalii yaa man nadaahu buhuuru.