LES KHASSAIDES EN EBOOK DOWNLOAD

Site de lecture et de téléchargement de Khassaides de Serigne Touba Transcrits en Francais. Dieureudieufe KHADIMOU RASSOUL. Menu Aller au contenu. Télécharger Plus De Khassida de Cheikh Ahmadou Bamba disponible en format PDF, Français et Arabe, Telecharger Les khassaides en pdf (Français et. 21 Apr Les khassaides de Serigne Touba traduits en rs Pdf du site ().

Author: Motilar Yomuro
Country: Maldives
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 16 January 2018
Pages: 282
PDF File Size: 5.29 Mb
ePub File Size: 18.46 Mb
ISBN: 761-7-81974-647-4
Downloads: 6138
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kirisar

Alaa waalidis sibtayni asnaa ridan kamaa Abaadal idaa bis sayfi wahwa les khassaides en. Chuhuurii wa ayaamii khadan lii chawaahidun Bikawniya abda laahi wahwa chahiiru.

Nusuurii wa tayiidii wa hifzii ladal idaa Minal waasihil wahaabi fahwa nasiiru. Kitaabun majiidun min majiidin mumajjidin li abdin majiidin lilkafuuri yadiiru.

Khassidas en français

Fasal xaaliqii tahjiila awbii bimunyatii Fazaaka alaal mawlaal kariimi yasiiru. Alaa xillihi siddiqi ridwanu rabbihi Kamaa qaaranaa fiil khaari hiina yasiiru. Umuurii lahu fawadtu walqalbu tayyibu Khariiban ladaal ahdaa-i wahwa basiiru. Masiirii ma-al ahyaari lillahi binnabii Wa maa lii lihayri laahi awdu masiiru.

F akrim bihi rabban nafaa anniyal idaa Wa saaqal munaa lii wal janaabu les khassaides en. Limawlaaya hamdii raadiyan anhu les khassaides en Alaa sirri sirri wal xabiiri xabiiru. Alaa jumlatil ashaabi ridwaanu rabbihim Kamaa jaahaduu man jaara biisa kafuuru. Kitaabun kariimun min kariimin mu karrimin Li abdin kariimin lil xadiimi yamiiru.

Calendrier

Yujuuru niyal kaafii bihi min azaal idaa Wa min les khassaides en suu-in wahwa jalla mujiiru. Khaniitu bihi rabban waliiyan yaquudu lii Maraamii wa inni chaakirun wa faqiiru. More in this category: Yasiiru biyal jazbu lazii qaadanii ilaa Kariimin alayhi maa aruumu yasiiru.

  STEREN CATALOGO EPUB

Masiiriya kawnii abdahu xaadima Nabii Wa amrul baraayaa lil ilaahi yasiiru.

Asiiru ma-al abraari hiina asiiru Wa zannal idaa annii hunaaka asiiru. Bihim artajii min maalikii nasrahu alaa Zawi chirki bitas liisi hiina tajuuru.

Radiitu bihi rabban yusaxiru maa yachaa Liman chaa-a bitaysiiri wahwa qadiiru. Masiirii ilal wahaabi jalla jalaaluhu Wa maalii ilaa khayril kariimi masiiru. Alaa sayfihil faaruuqi min rabbihi ridan Kabiirun kamaa qad zabba wahwa waziiru.

Wa minhu lizii nuurayni abkhii ridaa-ahu Kamaa faaza binuurayni wahwa sabuuru. Wa fil kgassaides min ridwaanihi maa ukinnuhu Daniinan bihi inna suduuru les khassaides en. Fujiitu bibichrin minhu abkhii chukuurahu Alayhi safaa-an wal mukuusu hubuuru. Lahu tubtu zaa bay-in wa arjuu ridaa-ahu Wa minnii lahu chukrun yaduumu kasiiru. Nuzuuriya les khassaides en abda ziil archi wahdahu Xadiiman lixayril xalqi wahwa naziiru. Alayka salaatun minhu jalla musalliman Ma-al aali wal les khassaides en nihma buduuru.

Alaa man bihi qad jaa-a naa minhu munziran Salaatun taqiini suu-a haysu asiiru. Huyaaraa usaaraa lichayaatiini wal hawaa Wa innii lirabbil archi jalla asiiru. Lex souvenir de moi. Uxaatibuhu bil madhi wahwa bitaybatin Wa inni lahu jaarun hunaaka yazuuru. Fasal xaaliqii rawdal idaa lii ma-an bimaa A uubu bihi lil barri anta naziiru. Nabiiyul hudaa taabat liya nafsu haahunaa Wa anta bimadhii kas salaati jadiiru. Qusuurii xallat wal ahlu annii tafarraqat Limadhii lazii anhul madiihu qasiiru.

Ujuurii alal wahaabi jalla takarruman Alaa les khassaides en muxtaari wahwa ajiiru. Amiirii ladaa sayrii wamuksii wasiilatii Xadiiman lahu wahwal xadiima yasiiru.

Rafiiqii kataabu laahi wal Mustafaa nabii Wa ashaabuhu fiil bahri hiina aduuru. Chukuurii bi aqlaamii wa qalbii wa jus satii Liman les khassaides en lii biljuudi wahwa chakuuru.

  PRECISION MACHINE DESIGN SLOCUM PDF DOWNLOAD

Khassaide en français : : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive

Buzuurii kitaabu laahi was sunnatu latii Bihaa ahtamii ammaa nahaahu buzuuru. Khassaidex sirtu min rabbii lirabbii mu wahidan Wa hawlii nasaaraa wal buhuuru tamuuru.

Uxaatibuhu wahwal wasiilatu sarmadan Wa fiil qalbi minnii min ridaahu suruuru. Kharuurul waraa kharra nasaaraa bikaydihi Wazannuu zunuunaa waz zunuunu khuruuru. Alaa xayri qalqi laahi turran Muhammadin Chafii -ii lazii kullii yaqii wa yuniiru.

Wa les khassaides en salaatun mah salaamin ilayka yaa Munaa kalkalii yaa man nadaahu buhuuru. Akhisnii akhisnii yaa cha fii-ii wasiilatii Hunaa wa adan yawmas samaa-u tamuuru. Asiiru ilaa zil barri wal bahri aabidan Wa lastu ilaal fujjaari awdu asiiru. Lahu tubtu min aybil tifaatii likhayrihi Wa minnii lahu ahdun alayya damiiru.

Less kanzu walkibriitu waz zaadu lii hunaa Bihi tantafii naarun khadan wa subuuru. Ma -al aali wal ashaabi usdil idaa ma-an Zawi zabbi annii kulla man sayajuuru. Sutuuriya fiid daarayni madhii Muhammadan Binazmin wa nasrin wahwa nihma satuuru.

Waxaatabtuhu fiilbahri iz sayriya intahaa Ilal laahi wal muxtaari wahwa muniiru. Salaatun watasliimun minalaahi sarmadan Alaa xayri man tuchkaa ilayhi umuuru.

Wa qudnii minal fujjaari lds bahri khaaniman Ilaal barri wal abraari anta bachiiru. Tamasaktu bilhablil matiini les khassaides en wa bil urwatl wusqaa latii hiya nuuru. les khassaides en